Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

ecarla.hurtico24.pl

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym ecarla.hurtico24.pl prowadzony jest przez eCarla Karolina Kozioł-Sycz, ul. prof. Ludwika Chmaja, nr 4, 35-021 Rzeszów, NIP: 6871954390, REGON: 180770882, e-mail: hurt@ecarla.pl, telefon: 536-341-896, wpisaną do CEiDG.

 2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową ecarla.hurtico24.pl

 3. Definicje:

 1. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem ecarla.hurtico24.pl

 2. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

 3. Sprzedawca – eCarla Karolina Kozioł-Sycz, ul. prof. Ludwika Chmaja, nr 4, 35-021 Rzeszów, NIP: 6871954390, REGON: 180770882, e-mail: sklep@ecarla.pl, telefon: 603 834 400, wpisaną do CEiDG.

 4. Kupujący – wyłącznie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

 5. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

 6. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

 7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,

 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,

 9. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

 10. Produkt Specjalny – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, która za względu na swoje indywidualne właściwości (np. dostępność wyłącznie na indywidualne zamówienie) podlega szczególnym zasadom sprzedaży,

 11. Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,

 12. Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

 13. Dowód zakupu – faktura VAT,

 14. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:

a) umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,

b) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez złożenie zamówienia,

c) prowadzeniu Newslettera.

 1. Przed Formularza rejestracji wraz z utworzeniem Konta, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.

 2. Kupujący uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy:hurt@ecarla.pl.

 3. W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.

 4. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

 5. Do korzystania ze Sklepu internetowego ecarla.hurtico24.pl, niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

§ 2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:

 1. złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,

 2. złożenie Zamówienia drogą mailową,

 3. złożenie Zamówienia drogą telefoniczną,

 1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.

 2. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 a), b), niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

 3. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 c), niniejszego paragrafu można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

 4. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o wypełnienie Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta.

 5. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o przesłanie na adres: hurt@ecarla.pl, wiadomości elektronicznej o chęci złożenia zamówienia.

 6. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 c) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą pod numerem tel.: 536-341-896.

 7. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16:00, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 8. W przypadku Produktów Specjalnych dostępnych na indywidualne zamówienie, Sprzedający może zażądać od Kupującego wpłaty zaliczki w wysokości 50% wartości zamawianego Produktu przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia przez Sprzedającego.

 9. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.

 10. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 12 niniejszego paragrafu.

 11. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi 
  3 dni robocze. W przypadku Produktów Specjalnych wykonywanych na zamówienie indywidualne czas realizacji Zamówienia jest każdorazowo ustalany z Kupującym.

 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

§ 3. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

 2. O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.

 3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (faktura VAT).

 4. Kupujący w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 1. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:

 1. płatność przy odbiorze osobistym,

 2. płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,

c) płatność za pobraniem.

 1. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

 2. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 5 b) niniejszego paragrafu, Produkty wysyłane są w ciągu 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy.

 3. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 5 c) niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane w ciągu 3 dni roboczych po złożeniu Zamówienia przez Kupującego.

 4. W przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w pkt 5 b), niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

§ 4. DOSTAWA

 1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

 1. odbiór osobisty zamówionych Produktów po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą,

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.

 2. Kupujący zobowiązuje się do odebrania zamówionego Produktu.

§ 5. REKLAMACJA

 1. Kupujący zobowiązany jest do zweryfikowania każdego zamówionego Produktu pod względem poprawności zamówienia, a także pod kątem występowania wad w Produkcie, niezwłocznie po jego odebraniu. W przypadku zastrzeżeń co do ilości zamówionego Produktu lub jego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest zgłosi reklamacje w nieprzekraczalnym terminie dwóch (2) dni roboczych od daty odbioru. Zastrzeżenia, pod rygorem nieważności, powinny być złożone w formie pisemnej.

 2. W przypadku niedochowania przez Kupujacego formy oraz terminów o których mowa w § 5. ust. 1, Strony zgodnie postanawiają wyłączyć z zastosowania przepisy dotyczące rękojmi określonych w prawie polskim.

 3. Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego, opis wady, zastrzeżeń ilościowych Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego – wymianę na nowy Produkt lub zwrot pieniędzy.

 4. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu.

 5. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu.

 6. Reklamacje należy kierować na adres:

eCarla Karolina Kozioł-Sycz,

ul. prof. Ludwika Chmaja, nr 4,

35-021 Rzeszów,

 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 2. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu nie skutkuje jednak uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

 3. Klient – Przedsiębiorca, nie może odstąpić od Umowy.

§ 6. GWARANCJA

 1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją, której udziela Sprzedawca.

 2. Okres gwarancyjny przyznany na każdy sprzedawany Produkt wynosi 12 miesięcy.

 3. Szczegóły procedury gwarancyjnej znajdują się na karcie gwarancyjnej dołączonej do Produktu

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Kupujący, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).

 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w §1 pkt 4 niniejszego Regulaminu.

 3. Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.

 4. Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy.

 5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka prywatności sklepu internetowego ecarla.hurtico24.pl.

§ 8. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego ecarla.hurtico24.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego ecarla.hurtico24.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego ecarla.hurtico24.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

 3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) i inne właściwe.

 5. Regulamin obowiązuje od dnia 12.09.2017 roku.

Zamów połączenie